کمیته علمی و داوران

کمیته علمی
دکتر عبدالمحمد مهدوی، رئیس دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها

دکتر امین حکیم(دانشگاه تهران)
دکتر مهدی نداف هيئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر رحیم قاسمیه هيئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر منوچهر انصاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی داوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر مانا خوشكام عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران غرب

دكتر شايان كيومرثي دانشگاه علوم مالزي

 

دكتر صديقه خورشيد عضو هيئت علمي دانشگاه قم

دكتر جلال ولي الهي - رئيس هيئت مديره انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

مهندس محمود مقدم عضو هيئت تخصصي و كارشناسان ارشد سازمان دولتي
دكتر اردشير شيري رئيس دانشگاه فرهنگيان استان ايلام
دكتر سعيد جعفري نيا دانشگاه خوارزمي
دكتر كريم شاطري دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان
دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا
دكتر بهروز عندليبي زاده - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر نبي احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر سعيد رحماني عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
عليرضا شيرمحمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
سياوش عباس پور عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
مهدي محمديان عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
هادي مفتاحي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر ميلاد اميني مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر عطااله مطهري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر مهدي غلامي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر ساناز فنائي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
اميرعباس باقري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر نيما صادق زاده مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر مجيد سلامي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر آزيتا آذرفر عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر نسرين صالحي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر مريم هراتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرودتيم اجرايي:

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي و رئیس فناوری اطلاعات
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
ماریا قادری احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي

کمیته داوران: