محورهای کنفرانس

                    محورهاي اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مديريت  

*   مجموعه علوم مهندسی شامل:

* مهندسی برق، مخابرات و هوافضا

* مديريت شهري و مهندسي ساخت، سازه و تاسيسات، طراحي مبلمان شهري

* مديريت و مهندسي صنايع، ساخت داخل و مديريت و انتقال تكنولوژي

* صنعت خودرو و مکانیک

* مديريت، هنر و معماري

           *   مجموعه مديريت شامل:

مدیریت دولتی، مديريت بازرگانی، مديريت خدمات بهداشتي و بيمارستاني، مديريت گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، مديريت فرهنگي، مديريت صنعتی، مديريت کارآفرینی، مديريت آموزشی، مديريت  منابع انساني، مديريت بیمه، مديريت تشكيلات و روشها، مديريت انتقال تكنولوژي، مديريت منابع اطلاعاتي، مديريت اجرايي، مديريت استراتژي هاي توسعه صنعتي، مديريت تكنولوژي، مديريت توليد، مديريت تحقيق در عمليات، مديريت تحول، مديريت بازاريابي داخلي، مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت مالي، مديريت بازار، مديريت آموزش عالي، مدیریت اسلامی

       * ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، مطالعات اجتماعي،  علوم انساني و مهندسي

      * مطالعات میان رشته ای علوم مهندسی و مدیریت