سین برنامه اجرایی
1401/04/26

سین برنامه اجرایی " چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی/ علوم انسانی و علوم  مهندسی" اعلام شد.
سین برنامه اجرایی

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی/ علوم انسانی و علوم  مهندسی
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf444
نام کاربری   abc
پسورد   12345678
اجرای آزمایشی شنبه ازساعت 20 تا 21 
تاریخ و ساعت برگزاری روز یکشنبه 26 تیرماه 1401 از ساعت 13 تا 20