لوح تقدیر سخنرانی...........
لوح تقدیر سخنرانی...........

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی تقدیم و همراه گواهی نامه و سی دی مجموعه مقالات به نشانی پستی افراد مزبور ارسال می شود.


1401/03/20 (2 سال قبل )